Vedtatt på stiftelsesmøte  Tromsø, 13. mai 2009

Endret på årsmøte 03.03.2011 og årsmøtet 15. april 2015.

1 – NAVN

IT-Forum Nord-Norge, heretter kalt ITFNN eller foreningen, er en åpen og inkluderende interesseforening for kunnskapsvirksomheter, enkeltpersoner og studenter som utvikler og anvender informasjonsteknologi (IT). Foreningen ønsker å dele kunnskap, erfaringer og nettverk samt skape forretningsmuligheter for virksomheter og personer med kompetanse og interesser innen IT.

Foreningen er selveiende, hvilket innebærer at ingen i kraft av eierposisjon kan disponere dens formue, har krav på utdeling av overskudd, hefter for foreningens gjeld mv. Foreningen har sitt hovedsete i Tromsø.

2 – FORMÅL

ITFNN har et ideelt formål. Foreningen skal arbeide for økt verdiskaping i Nord-Norge gjennom utvikling og anvendelse av IT. Foreningen skal fokusere på utvalgte strategiske områder som har verdi for IT-næringen samt inspirere til nyskaping, vekst og utvikling av næringen gjennom strategisk samhandling.

3 – MEDLEMSKAP

Innmelding skjer skriftlig. Medlemskontingent betales ved innmelding. Nye medlemmer skal formelt sett godkjennes av styret.

Medlemskap gir rett til deltakelse på foreningens arrangementer og tilgang til det materiale som utvikles og tilgjengeliggjøres for medlemmene.

Medlemskap gir også en plikt til å dele kompetanse og erfaringer i tråd med foreningens formål.

Årlig medlemskontingent og serviceavgift faktureres i sin helhet i løpet av første halvdel av kalenderåret. Nye medlemmer som melder seg inn etter 1. juli, betaler halv medlemskontingent for inneværende år.

Utmelding skjer skriftlig innen 1. oktober hvert år. Betalt medlemskontingent refunderes ikke.

Årsmøtet fastsetter medlemskontingent for påfølgende kalenderår.

Styret kan stryke medlemmer som ikke har betalt medlemskontigent, etter at varsel om medlemsopphør er sendt ut.

Medlemmene har intet ansvar for foreningens forpliktelser ut over medlemskontingenten.

4 – ÅRSMØTE

Foreningens øverste myndighet er årsmøtet. Årsmøtet er åpent for alle medlemmer. Årsmøtet skal avholdes senest innen 30. april hvert år. Medlemmene innkalles skriftlig med minst 14 dagers varsel. Saksliste, årsrapport med styrets beretning, regnskap, forslag til budsjett samt valgkomiteens innstilling skal følge med innkallingen.

Årsmøtet behandler følgende saker:

 • Valg av møteleder, referent og to til å undertegne protokollen
 • Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Godkjenning av representanter og deres stemmerett
 • Årsrapport med styrets beretning
 • Regnskap med revisors beretning
 • Styrets forslag til handlingsplan
 • Styrets forslag til budsjett
 • Fastsetting av medlemskontingent for neste år
 • Vedtektsendringer
 • Innkomne forslag
 • Valg av styre, herunder styreleder og nestleder
 • Valg av valgkomité
 • Valg av revisor

Virksomheter og enkeltpersoner betaler medlemskontingent og har stemmerett etter følgende inndeling:

 • > 10 ansatte – 3 stemmer
 • 2 – 10 ansatte – 2 stemmer
 • 1 ansatt/enkeltperson – 1 stemme
 • 1 student – 1 stemme

Styret foretar en skjønnsmessig vurdering av virksomhetens størrelse ved innmelding og ellers ved behov.

Dersom styret eller minimum 25 % av medlemmene (etter stemmetall) krever det, plikter styret å innkalle til ekstraordinært årsmøte innen 14 dager fra kravet skriftlig er meddelt styrets leder. Minstefrist for innkalling til ekstraordinært årsmøte er 10 dager. Grunnlaget for innkallingen skal dokumenteres som en del av denne.

5 – VALG AV STYRE, VALGKOMITE OG REVISOR

Foreningens styre skal bestå av 5-7 faste medlemmer som velges av og blant medlemmene av årsmøtet. Styrets leder og nestleder velges vekselvis annethvert år for 2 år. Styrets øvrige medlemmer velges for 2 år. Inntil 2 varamedlemmer velges for 1 år.

Styrets funksjonstid gjelder fra årsmøte til neste årsmøte. Styret gjennomfører normalt konstituerende styremøte kort tid etter årsmøtet. Styret velger selv økonomiansvarlig. Styret fremmer forslag til medlemmer til valgkomiteen.

Foreningens valgkomité skal bestå av 2 faste medlemmer som velges av og blant medlemmene av årsmøtet. Valgkomiteens medlemmer velges vekselvis annethvert år for 2 år. Valgkomiteen fremmer forslag til styreleder, nestleder, øvrige styremedlemmer og revisor.

Foreningen skal ha en ekstern revisor som velges for 2 år.

6 – STYRETS ARBEID

Styret ledes av styreleder, eller ved dennes forfall nestleder. Det er styreleders ansvar å innkalle til styremøter. Denne påser at saksdokumenter er sendt styremedlemmene i rimelig tid (ca. 1 uke) før møtene. Saker til behandling i styret utredes og fremmes av styreleder eller den styret velger til å arbeide med enkeltsaker.

Styret skal årlig utarbeide handlingsplaner for året og sørge for at medlemmenes interesser ivaretas. Styret skal ha regelmessige møter. Med innkallingen skal det følge saksliste. Styret er beslutningsdyktig når minimum fire av styremedlemmene deltar, herunder styreleder og/eller nestleder. Saker til votering avgjøres ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet er styreleders stemme avgjørende. Det føres protokoll fra styremøtene. Styret skal gjøre møteinnkallinger, møtereferater og annen relevant informasjon tilgjengelig for medlemmene.

Styret vedtar innstilling i alle saker som styret måtte forelegge årsmøtet.

Styremedlemmene mottar normalt ikke honorar. Ev. godtgjørelse til styreleder og andre tillitsvalgte foreslås for og godkjennes av årsmøtet.

7 – STYRETS SIGNATUR

Styrets leder sammen med ett styremedlem tegner foreningen. Styrets leder alene har prokura.

8 – VEDTEKTSENDRINGER

Endringer i disse vedtektene kan bare gjøres av årsmøtet. Forslag til vedtektsendring må være styret i hende senest 14 dager før årsmøtet.Vedtektsendring krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

9 – FUSJON ELLER OPPLØSNING

Foreningen er selveiende, hvilket innebærer at ingen i kraft av eierposisjon kan disponere dens formue, har krav på utdeling av overskudd, hefter for foreningens gjeld mv. Eventuelle utdelinger fra foreningen skal vedtas av styret, og skal være i samsvar med foreningens formål.

Forslag om fusjon eller oppløsning fremmes på samme måte som ved vedtektsendring. For å beslutte foreningen fusjonert eller oppløst, kreves 2/3 flertall av samtlige medlemmer. Hvis dette ikke kan oppnås, innkalles det med 14 dagers varsel til ekstraordinært årsmøte, hvor saken avgjøres med 2/3 flertall av de frammøtte. Ved eventuell oppløsning av foreningen skal gjenværende midler brukes på en måte som samsvarer med foreningens formål eller et beslektet formål. Hvis dette ikke er mulig skal gjenværende midler i stedet gå til et allmennyttig formål. Det samme gjelder ved eventuelle gjenværende midler etter fusjon.

Del med andre