IT-Forum Nord-Norge har følgende 15 samarbeidspartnere per 08.02.12 (se også oversikt over våre medlemmer):

Bedriftssystemer AS

Bedriftssystemer, eller BedSys på folkemun, ønsker å gi sine kunder – «IT-drift uten bekymringer, support og utvikling av løsninger gjennom kraftfulle produkter, høy kompetanse og lang erfaring, i en langsiktig relasjon med kvalitet i høysetet». Vår målsetning er å aktivt bidra i den daglige driften av bedrifters IT anlegg, og gjennom dette sørge for høy tilgjengelighet og sikkerhet. Vårt bidrag skal omfatte alle tjenester bedriften har behov for innenfor IT drift, kurs og Telekommunikasjon. Med godt utprøvde produkter og tjenester retter vi oss mot utvalgte kunder. Vår målsetning er å kontinuerlig utvikle kontakten med kunden basert på kvalitet og tillit.

Bredbåndsfylket Troms AS

BredbåndsfylketBredbåndsfylket Troms AS ble stiftet 13. november 2003 med Troms fylkeskommune og 24 av fylkets kommuner på eiersiden. Forretningsideen for å etablere Bredbåndsfylket var med bakgrunn i Troms fylkes målsetning om utbygging av høyhastighets bredbåndsinfrastruktur i hele fylket. Nettet skal bidra til effektiv samhandling, offentlig fornying og økonomiske gevinster ved samordnede innkjøp av tjenester. Troms fylkeskommune tok initiativ til denne viktige målsettingen blant annet fordi det er en offentlig oppgave å sørge for god infrastruktur og det var ingen kommersielle aktører som ville ta risiko med et slikt stort utbyggingsprosjekt.

Finale Systemer AS

finaleFinale Systemer AS er landets ledende leverandør av programvare for regnskapsrapportering og ligningsoppgaver. Programvare fra Finale Systemer as overtar der økonomisystemene stopper, og hjelper deg videre i finalen med årsregnskaper, noteopplysninger, ligningsoppgaver, skatteberegning, avstemming, dokumentasjon, analyse- og nøkkeltallrapporter, grafer, års- og perioderapporter, konsernregnskapet, avskrivninger, driftsmiddeloversikt, aksjeoversikt, kontantstrømoppstilling m.m.

IT Partner Tromsø AS

IT PartnerIT Partner tilbyr unik kompetanse i landsdelen innen data, tjenester, telefoni og videokonferanse. Selskapets geografiske spredning langs hele kysten i nord gjør at tilgjengeligheten til selskapets tjenester er stor. Selskapet har samarbeidsavtaler internt og oftest felles avtaler mot leverandører. Dette sikrer kundene høy fokus fra produsent og distributør, og IT Partner har derfor stor leveringsevne til svært gunstige priser. IT Partner – det beste alternativ innen IT!

IT-senteret, Troms fylkeskommune

tromsfylkeIT-senteret er en stabsfunksjon i fylkeskommunen organisert i administrasjonsetaten. Senteret er inndelt i serviceteam og driftsteamledet av IT-sjefen. IT-senteret har et koordinerende ansvar for IT-utviklingen i Troms fylkeskommune inkl. informasjonssikkerhet og personvern, skal yte IT-tjenester til ansatte og elever/studenter samt videreutvikle teknisk plattform. Dette innebærer ansvar for strategiske føringer/veivalg og handlingsplaner innenfor tele, data og video. I dag er ca. 10.000 brukere tilknyttet fylkeskommunalt nett. Disse fordeler seg på sentraladministrasjonen og ca 50 eksterne fylkeskommunale enheter.

Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST)

Nasjonalt senter for samhandling og telemedisinNasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST) er et forsknings- og kompetansesenter som skal samle, produsere og formidle kunnskap om telemedisinske tjenester, nasjonalt og internasjonalt. Kompetansen bygges gjennom forskning og utviklingsprosjekt. Den effektueres gjennom våre medarbeidere og verdier som åpenhet, modighet og pålitelighet. NSTs visjon er «Gode helsetilbud til alle uavhengig av tid og sted”. NST skal motivere helsevesenet til å ta i bruk telemedisin og e-helse der det kan gi god kvalitet og effektiv drift. Men NST har ikke ansvar for at helsevesenet tar i bruk ny teknologi og tilbyr ikke behandling av pasienter.

Norgesuniversitetet

Norgesuniversitetet skal fremme utviklingen av IKT-støttet utdanning og livslang læring ved universitet og høyskoler, spre kunnskap om slik utdanning og styrke samarbeidet mellom høyere utdanning og arbeidslivet.

Norgesuniversitetet er et statlig forvaltningsorgan med eget styre og mandat fastsatt av Kunnskapsdepartementet. Norgesuniversitetet holder til i Tromsø og har 10 ansatte.

Norinnova Technology Transfer AS

NorinnovaNorinnova AS er et innovasjonsselskap for kommersialisering av nye teknologi- og forskningsbaserte forretningsideer. Selskapet har en sterk forankring til FoU-miljøene i Tromsø og samtidig et tett samarbeid med det kunnskapsintensive næringslivet i nord. Norinnova ønsker å bidra til verdiskaping. Selskapets mål er å etablere nytt næringsliv og styrke det eksisterende næringslivet i Nord-Norge. Norinnova har vært delaktig i å etablere mer enn 30 bedrifter siden 1993 som har skapt 350-400 høyteknologiske arbeidsplasser i landsdelen.

Norut Tromsø AS

norutNorut er et nasjonalt forskningskonsern med ståsted i Nord-Norge. Norut består av tre forskningsinstitutt med virksomhet innen teknologi og samfunn, og et innovasjonsselskap. Selskapets fulle navn er Northern Research Institute og teller 115 ansatte. Norut IT-/IKT-faglige kompetanse er innen fagområdene informasjons- og kommunikasjonsteknologi og jordobservasjon. Innen IKT er kjernekompetansen er innen nettsentrisk databehandling, hovedsakelig anvendt innenfor distribuerte og selvkonfigurerende datalagringssystemer, peer-to-peer teknologi og digital mediadistribusjon, robuste og sømløse datakommunikasjonstjenester, åpne internettbaserte geo-spatiale informasjonssystemer, personlige helsesystemer og seriøs spillteknologi og e-læring. Innen jordobservasjon er kjernekompetansen er knyttet til signalanalyse og bildebehandling.

Universitetet i Tromsø

uitMed en beliggenhet på 69 grader nord er Universitetet i Tromsø (UiT) verdens nordligste universitet. Universitetet er den største forsknings- og utdanningsinstitusjonen på Nordkalotten. Fra 1.1.2009 er UiT et resultat av en fusjon mellom Høgskolen i Tromsø (som går tilbake til 1826) og Universitetet i Tromsø (etablert 1968). UiTs visjon er å skape et nasjonalt og internasjonalt kraftsenter for kompetanse, vekst og nyskaping i nordområdene. UiT har ca. 9.000 studenter og om lag 2.500 ansatte. UiTs hovedoppgaver er forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid, utdanning og formidling. Universitetet er et breddeuniversitet som dekker alle typer fag, med mer enn 100 studieprogram å velge mellom. Avdeling for IT (ITA), med 95 ansatte, er organisert under Administrasjonen ved UiT og fungerer som tjenesteyter innenfor IT og telefoni.

Andre samarbeidspartnere

I tillegg til ovennevnte samarbeidspartnere (som også er medlemmer i foreningen), har IT-Forum Nord-Norge samarbeid med Dataforeningen.

Ta kontakt – vi samarbeider gjerne!

Ta kontakt dersom du ønsker å samarbeide med oss om økt verdiskaping i Nord-Norge gjennom utvikling og anvendelse av IT.

Del med andre